Avís legal

Vostè ha accedit al lloc web de titularitat del Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra (d’ara endavant, “el TAPA”), domiciliat al carrer Prat de la Creu 8, baixos, dptx.107, AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra), i amb Número de Registre Tributari D-802590-G.

La finalitat d’aquest lloc web és informar dels serveis que ofereix el TAPA així com facilitar altra informació relacionada amb aquests que el TAPA considera que pot resultar rellevant.

Aquest avís legal afecta única i exclusivament el lloc web tapa.ad i no a altres llocs webs que eventualment es puguin consultar mitjançant enllaços continguts en aquest.

Per a qualsevol dubte en relació amb aquest lloc web, el TAPA posa a la seva disposició el formulari de contacte de la web, el número de telèfon de contacte +376 88 06 80, i l’adreça de correu electrònic info@tapa.ad

1. Acceptació dels Termes i Condicions d’ús d’aquest lloc web

L’accés a aquest lloc web comporta la plena acceptació per part dels seus usuaris dels termes i condicions d’ús establerts en aquest avís legal, així com en la política de privacitat i en la política de cookies les quals també es troben a la seva disposició en aquest lloc web (d’ara endavant, conjuntament, “els Termes i Condicions”). Així mateix, els usuaris s’obliguen a fer un ús diligent d’aquest lloc web, d’acord amb allò que s’estableix a l’apartat “Condicions d’ús” d’aquest avís legal.

2. Reserva de la facultat de modificació dels Termes i Condicions d’ús

El TAPA es reserva la facultat d’efectuar, sense previ avís, en qualsevol moment i amb efectes immediats, les modificacions i les actualitzacions periòdiques que consideri oportunes en els Termes i Condicions. Per tant, el TAPA recomana als usuaris d’aquest lloc web que revisin els Termes i Condicions periòdicament.

3. Condicions d’ús

Els usuaris han d’utilitzar aquest lloc web de conformitat amb l’establert per la llei, la moral, l’ordre públic, la bona fe, els bons costums i els Termes i Condicions.

En general, els usuaris han d’utilitzar aquest lloc web adequadament, i no han de fer-ho per realitzar activitats il·legals o que constitueixin un delicte, que atemptin contra drets d’altres persones o entitats o que infringeixin qualsevol norma de l’ordenament jurídic aplicable.

En particular, a títol enunciatiu i no limitatiu, els usuaris es comprometen a:

  • Fer ús d’aquest lloc web de manera lleial i de conformitat amb la legislació en vigor que resulti d’aplicació.
  • No desviar ni intentar desviar cap funcionalitat d’aquest lloc web ni del seu ús normal com es defineix en els Termes i Condicions;
  • No fer ús, per utilitzar aquest lloc web, de cap software robot o qualsevol altre procés o eina automatitzada equivalent.

No difondre cap dada, informació o contingut que tingui per efecte disminuir, interrompre o impedir l’ús normal del lloc web, o interrompre i/o disminuir el flux normal de comunicacions.

4. Drets i posicions jurídiques sobre els continguts que integren aquest lloc web
Definició del terme “continguts”

El terme “continguts” fa referència a tots els continguts que conformen aquest lloc web, entenent-se com tals, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, el codi font, el disseny i la estructura de navegació del lloc web, així com els signes distintius, els vídeos, les fotografies i els textos que s’hi mostren.

Drets i posicions jurídiques sobre els continguts

Els continguts d’aquest lloc web són objecte de drets de propietat intel·lectual, de drets de propietat industrial, drets d’imatge i/o drets o posiciones jurídiques d’anàleg contingut econòmic titularitat del TAPA o de tercers que li han atorgat les pertinents llicències o autoritzacions. Per tant, l’accés a aquest lloc web no atorga als usuaris cap titularitat ni dret d’ús sobre els continguts (mitjançant, entre altres, la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició o transformació), excepte que el TAPA o els tercers titulars dels drets i/o posicions jurídiques de què es tracti els ho autoritzin bé indicant-ho en aquest lloc web o mitjançant llicències o autoritzacions per escrit a l’efecte.

Per tant, el TAPA es reserva la facultat de fer ús de marques d’aigua, de dispositius tecnològics o d’altres mitjans de seguretat que permetin el rastreig o el seguiment en línia dels usos no autoritzats d’aquests continguts. I, en tot cas, el TAPA es reserva la facultat d’interposar les accions legals que corresponguin contra els usuaris d’aquest lloc web que infringeixin els drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge i/o drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic que s’han indicat.

En cas que qualsevol usuari consideri que algun dels continguts d’aquest lloc web vulnera drets o posicions jurídiques de tercers, ho haurà de notificar immediatament al TAPA mitjançant l’adreça de correu electrònic a dalt indicada, per tal que el TAPA  pugui analitzar i valorar el supòsit de què es tracti.

Dret d’exclusió del lloc web

El TAPA es reserva la facultat de denegar o suspendre, sense previ avís i de manera discrecional, en qualsevol moment i amb caràcter definitiu o temporal, l’accés a aquest lloc web als usuaris que incompleixin els Termes i Condicions. Aquesta facultat del TAPA és sense perjudici de les eventuals accions legals que aquest pugui iniciar en contra dels usuaris.

Dret d’interrupció i modificació del lloc web

El TAPA pot, temporal o definitivament, interrompre l’accés a aquest lloc web, en cas que aquest tribunal no pugui o simplement no vulgui seguir explotant el lloc web; en aquests casos, l’accés dels usuaris es cancel·larà de manera immediata sense que els usuaris puguin requerir responsabilitats al TAPA.

Així mateix, el TAPA es reserva el dret, en qualsevol moment i sense previ avís als usuaris, de modificar qualsevol dada, informació o altre contingut d’aquest lloc web, així com d’actualitzar o corregir errors o inexactituds.

5. Responsabilitat
Responsabilitat dels usuaris

Els usuaris utilitzaran aquest lloc web sota la seva única i sencera responsabilitat.

Tots els dispositius i programes informàtics associats necessaris per a accedir a aquest lloc web són responsabilitat exclusiva dels usuaris. Per tant, és responsabilitat dels usuaris prendre totes les mesures adequades i necessàries per protegir les seves pròpies dades, sistemes informàtics i/o programes informàtics de la contaminació per eventuals programaris maliciosos.

El TAPA li recomana que:

Identifiqui els correus electrònics falsos (intents de 'spoofing' o 'phishing')

Vigili qualsevol correu electrònic que rebi en el qual se li sol·liciti informació personal o que el redirigeixi a un altre lloc web que no sigui propietat del TAPA, o en el qual se li demani que pagui en un mitjà diferent de l’autoritzat pel TAPA, ja que podria ser un intent de suplantació de personalitat (‘spoofing’ o ‘phishing’) i haurà de considerar-ho fraudulent.

El TAPA utilitza el domini “tapa.ad” per els seus correus electrònics.

Si vostè rep un correu electrònic amb un format diferent, per exemple: tapa@hotmail.com, pot estar segur que és un correu fals.

Alguns correus electrònics que practiquen phishing contenen enllaços a llocs web que utilitzen la paraula “TAPA” a la seva URL, però que el dirigiran a un lloc web completament diferent. Vostè pot comprovar la veracitat si desplaça el ratolí per sobre de l’enllaç, on podrà veure la URL associada, que probablement tindrà un format diferent a les enllaçades en els llocs web autèntics del TAPA.

Si així i tot vostè fa clic en un correu electrònic que practica phishing i és redirigit a una pàgina que s’assembli a “El seu Compte” o a qualsevol que li demani verificar o modificar la seva informació personal, ignori-la i consideri-la com a fraudulenta.

Comuniqui els intents de 'phishing'

En cas de sospita sobre l’autenticitat de l’emissor del missatge en nom del TAPA, li preguem que accedeixi al nostre formulari de contacte i adjunti el correu electrònic que considera fals. En adjuntar-nos aquest correu electrònic fraudulent, ens està ajudant a localitzar el seu origen.

Comuniqui les vulneracions de drets que trobi

En cas que qualsevol usuari consideri que mitjançant algun dels dispositius tècnics, d’enllaços, directoris o altres mitjans als quals es pugui accedir mitjançant aquest lloc web es vulneren drets o posicions jurídiques de tercers, ho haurà de notificar immediatament al TAPA mitjançant l’adreça de correu electrònic indicada a dalt, per tal que el TAPA pugui analitzar i valorar el supòsit de què es tracti.

Responsabilitat del TAPA

El TAPA no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de la utilització que els usuaris facin d’aquest lloc web.

El TAPA no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de la indisponiblitat d’aquest lloc web o dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, de control, d’actualitzacions o de manteniment, o per errades degudes a servidors o a tercers intermediaris o proveïdors.

El TAPA no és responsable dels danys i perjudicis causats als usuaris d’aquest lloc web per part de programes informàtics, programaris maliciosos o altres elements que s’escapin del seu control.

El TAPA no exerceix cap control sobre els serveis, els continguts i/o altres elements que siguin fora d’aquest lloc web i als quals els usuaris puguin accedir mitjançant aquest lloc web. Per tant, el TAPA  no és responsable de la disponibilitat tècnica, la qualitat o l’exactitud, entre d’altres, dels serveis, dels continguts i/o d’altres elements als quals s’hagi accedit, ni dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es produeixin com a resultat del seu ús llevat que, pel que fa a continguts, el TAPA tingui un control directe sobre l’edició d’aquests.

Sempre i quan no contradigui l’establert per la legislació aplicable, en cas que, eventualment, el TAPA  fos considerada responsable per danys i perjudicis no establerts en aquest article, la responsabilitat del TAPA es limitarà als danys i perjudicis certs, reals i concrets.

En tot cas, el TAPA no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de l’incompliment dels Termes i Condicions per part dels usuaris.

6. Autorització d’enllaços

Qualsevol enllaç de tercers en aquest lloc web anirà dirigit a la seva pàgina principal, quedant expressament prohibits els enllaços profunds, l’entramat i qualsevol altre aprofitament dels continguts d’aquest lloc web per part de tercers no autoritzats per escrit pel TAPA.

Així mateix, el TAPA prohibeix la creació d’enllaços a aquest lloc web des d’altres llocs web amb continguts que siguin contraris a la llei, la bona fe, els bons costums, la moral o l’ordre públic.

7. Legislació aplicable i jurisdicció

Els Termes i Condicions es regiran per la legislació andorrana.

Els usuaris d’aquest lloc web es sotmeten a la jurisdicció andorrana, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, conforme a Dret, els pogués correspondre.

L’anterior és sense perjudici que, per raó de la condició de consumidor d’un usuari, per imperatiu legal pugui ser aplicable una altra legislació i/o jurisdicció.

Darrera actualització: 12 d’abril del 2021