Política de privacitat

Mitjançant aquesta Política de Privacitat, el TAPA l’informa de les dades personals que recollim a través del nostre lloc web i en virtut dels serveis descrits en el mateix, i de com les tractem, així com dels drets que en relació a les seves dades personals i els nostres tractaments li atorga la normativa en matèria de Protecció de Dades Personals que ens és aplicable.

Normativa aplicable

Concretament, ens aplica:

 1. La Llei 29/2021, del 28 de octubre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, “la LQPD),
 2. El Decret 391/2022, del 28 de setembre de 2022, d’aprovació del Reglament d’aplicació i de la LQPD, i
 3. El Reglament (UE) 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, “l’RGPD”).

Hem estructurat la informació en els següents desplegables per a facilitar-li l’accés als punts del seu interès, si bé li recomanem que llegeixi aquesta Política de Privacitat íntegrament.

1. A qui aplica aquesta Política de Privacitat?

Aquesta Política de Privacitat aplica als visitants del nostre lloc web i a totes les persones les dades personals les quals ens siguin proporcionades en el context dels serveis professionals descrits en aquest lloc web, sense perjudici d’allò que també es pugui establir en contractes i/o formularis específics relatius als serveis del TAPA. Això inclou no només a les parts en un procediment d’arbitratge, sinó també als seus representants, quan els tinguin, als lletrats, als àrbitres, als pèrits, als testimonis i a qualsevol altra persona de la qual el TAPA requereixi alguna dada personal a l’efecte de dur a terme els seus serveis.

2. Com obtenim les seves dades personals?

De manera general, és vostè qui, directa i conscientment, ens proporciona les seves dades personals —per exemple, mitjançant els formularis que hi ha a la seva disposició en aquest lloc web—. Les úniques excepcions a aquesta norma general, són:

 • Les dades personals que sobre vostè puguin aparèixer en els documents que, independentment del seu suport, incloent-hi els formularis i models disponibles en aquest lloc web, aporten les parts, els seus representants, els seus lletrats, els pèrits o qualsevol altra persona física o jurídica legitimada per a aportar informació a una causa,
 • Les dades personals que sobre vostè puguin aparèixer, per exemple en qualitat de beneficiari, en els correus electrònics o en les sol·licituds de serveis adreçades al TAPA, i

Les cookies d’aquest lloc web (sobre les quals vostè pot obtenir més informació en nostra Política de Cookies.

Per a la gestió d’un procediment d’arbitratge

Recollim les dades personals que voluntàriament ens proporciona mitjançant, entre d’altres, el conveni d’arbitratge, l’escriptura d’apoderament de la representació lletrada, les demandes, les contestes a les demandes, les demandes reconvencionals, l’acta de missió, les sol·licitud de recusació d’un àrbitre, les al·legacions al laude emès pel TAPA o les sol·licituds de rectificació, aclariment o complement, així com mitjançant els seus possibles recursos al mateix, i altres documents, arxius o proves complementàries que es presentin en relació amb el cas, amb el propòsit de tramitar i gestionar tot el procediment arbitral, incloent-hi la confirmació, el nomenament i/o la substitució d’àrbitres, la instrucció de la causa, i les comunicacions o notificacions a les parts.

La base legal del tractament de les dades personals de les parts és l’execució d’un compromís arbitral inclòs en un contracte, o de qualsevol altre acord entre les parts que constitueixi un conveni d’arbitratge.

La base legal del tractament de les dades personals dels representants de les parts, dels seus lletrats i de qualsevol altra persona de la qual les parts proporcionin dades personals al TAPA és el consentiment exprés que la corresponent part s’obliga a obtenir prèviament al lliurament d’aquestes dades personals al TAPA. En els casos en els quals una part (o el seu representant o lletrat) fonamenti adequadament que no li és possible recollir el consentiment de l’interessat i que té un interès legítim en aportar les dades personals d’aquest que preval sobre el seu possible interès, la base de legitimació del tractament de les dades personals del tercer interessat serà l’interès legítim de la part que aporta les dades personals d’aquest interessat.

Per proveir-li els serveis accessoris que ens hagi demanat

Recollim les dades personals que en cada cas siguin necessàries per a reservar o contractar els serveis i productes que vostè voluntàriament ens sol·liciti reservar o adquirir en el seu nom, amb motiu de la seva estada en el Principat d’Andorra durant el procediment d’arbitratge o en relació amb aquest —com podrien ser, per exemple, la contractació d’un vehicle privat o altres mitjans de transport, la contractació de serveis de traducció, o la reserva d’hotels o restaurants—.

La base legal d’aquest tractament es el contracte de serveis al qual s’hi especifica alló que podem fer per a vostè.

Per a comunicar-nos en l’àmbit professional amb vostè o amb l’entitat que representa

Recollim les seves dades de contacte professionals (com, per exemple, el seu correu electrònic i el seu telèfon) per a poder comunicar-nos amb vostè pel nostre interès legítim en contactar-lo en relació amb la seva professió i/o amb l’entitat a la qual vostè pugui representar.

Per a atendre les seves sol·licituds o queixes

Recollim les dades personals de contacte que vostè ens proporciona en els seus correus electrònics, per telèfon, mitjançant el formulari de contacte d’aquest lloc web, o mitjançant les sol·licituds d’exercicis de drets, per a atendre les sol·licituds o queixes en relació amb el nostres serveis o amb els drets que té sobre les seves dades personals.

La base legal d’aquest tractament és el consentiment que vostè manifesta expressament en enviar-nos aquestes dades personals, la nostra obligació legal d’atendre les seves sol·licituds de drets, i el nostre interès legítim en atendre’l. El subministrament de les seves dades personals és, per tant, voluntari, si bé en cas de no facilitar-nos-les no podrem donar curs a la seva sol·licitud, consulta o reclamació. Pot revocar el seu consentiment quan ho desitgi, si bé, igualment, tal revocació farà impossible continuar la tramitació de la seva sol·licitud, consulta o reclamació.

Per a gestionar eventuals futures reclamacions

Conservem les dades que poden ser necessàries per a gestionar les seves possibles reclamacions, o les nostres, sobre la base del nostre interès legítim a defensar-nos per a salvaguardar els nostres drets.

Per seleccionar i contractar el nostre personal

Tractem les dades del CV que voluntàriament ens fa arribar, juntament amb les dades que figurin en el seu perfil de xarxes socials estrictament professionals, com és el cas  de LinkedIn, i les què puguem recollir durant les entrevistes i tests que voluntàriament accepti dur a terme, per a gestionar la relació amb vostè pel que fa a la seva candidatura per a ocupar un lloc de treball en el TAPA, incloent-hi el procés de cerca, filtrat i emmagatzematge del CV com a potencial candidat, i per a contactar-li durant el procés de selecció de personal i el procés de contractació.

La base de legitimació per als citats tractaments és el seu consentiment, que manifesta en fer-nos arribar el seu CV, omplir un test o assistir a una entrevista, per ser necessàries per l’execució de mesures precontractuals si ens les sol·licita, i si no tenim un procés de selecció obert o no resulta contractat i considerem que pot encaixar en futurs processos de selecció, el nostre interès legítim en conservar el seu CV amb el propòsit d’incloure-ho en futurs processos de selecció. La base que ens legitima per consultar el seu perfil en xarxes socials estrictament professionals, com LinkedIn, és el nostre interès legítim en enriquir la informació professional dels candidats per tal de reduir el temps que tant per vostè com pel TAPA portarà el procés de selecció. Pot retirar el seu consentiment o oposar-se al nostre interès legítim tal com s’indica en l’apartat 7 d’aquesta política, i, si ho fa, no n’hi haurà cap altre efecte que la destrucció del seu CV (si ens retira el consentiment) o la limitació de la seva conservació al procés de selecció per al qual ens hagi enviat el seu CV.

Per a donar cobertura mediàtica a esdeveniments

Si participa presencialment als nostres esdeveniments, la premsa independent i els nostres propis professionals poden registrar la seva imatge i, en les vegades prèviament acordades, la seva veu, en el context de l’esdeveniment.

La base legal d’aquest tractament de la seva imatge és el nostre interès legítim en la cobertura mediàtica dels esdeveniments que organitzem o patrocinem amb el propòsit d’utilitzar els enregistraments als nostres materials promocionals, inclosa la nostra Web i els nostres comptes a les xarxes socials.

No està obligat a aparèixer en un enregistrament. Si ho desitja, té dret a oposar-se al nostre interès legítim i sol·licitar-nos la retirada del material on se l’identifiqui. Per poder avaluar la seva oposició davant del nostre interès legítim, i si escau retirar immediatament les imatges que l’identifiquin, li sol·licitarem que ens indiqui on les ha vist.

Per a facilitar les nostres auditories

Quan així ens ho sol·licita, donem accés a les seves dades personals a les entitats que ens auditen. El TAPA no té influència sobre l’auditoria i, igualment, l’entitat que ens audita està obligada a realitzar l’auditoria de manera objectiva i independent, i per tot això el TAPA es limita a posar documents que poden incloure les seves dades a la disposició de l’entitat auditora, en tant que l’entitat auditora és responsable de qualsevol tractament posterior així com de la manera en què s’emmagatzemen les dades d’auditoria.

Aquest tractament de les seves dades personals està legitimat per la nostra obligació legal de passar auditories periòdiques.

Per a millorar la seva experiència en el nostre lloc web

Utilitzem cookies per recollir informació sobre les seves visites al nostre lloc web i la seva interacció amb els nostres continguts. Utilitzem aquesta informació amb diversos propòsits, com ara millorar la seva experiència, extreure estadístiques i poder mostrar-li  continguts en funció dels seus hàbits de navegació. Per a conèixer de manera clara i precisa les cookies que utilitzem, quines són les seves finalitats i com pot configurar-les o desactivar-les, si us plau consulti la nostra Política de Cookies.

El tractament que té com a finalitat millorar la seva experiència té com a base legal el nostre interès legítim en oferir-li el millor servei possible.

 

Per a comunicar-li i gestionar possibles bretxes de seguretat

En el TAPA assumim mesures de seguretat adequades al nivell de risc per a protegir la informació personal contra pèrdua, ús indegut i accés no autoritzat, divulgació, alteració i destrucció, tenint en compte els riscos que comporta el processament i la naturalesa de la informació personal; no obstant això, si determinem que les seves dades han estat malversats (fins i tot per un empleat o ex-empleat del TAPA), s’han vist exposats per una bretxa de seguretat o han sigut adquirides de manera incorrecta per un tercer, exposant-li a un alt risc, l’informarem immediatament sobre aquesta bretxa de seguretat, apropiació o adquisició indeguda, i sobre les mesures que hem pres i les que li recomanen prendre a vostè per tal que la bretxa no l’afecti.

La base que legitima aquest tractament és l’obligació legal disposada en l’article 37 de la LQPD, i el nostre interès legítim a evitar que aquesta bretxa de seguretat pugui arribar a perjudicar-li.

Per a altres finalitats que no siguin incompatibles amb les anteriors

Podem fer ús de les seves dades personals per a altres finalitats que no siguin incompatibles amb les anteriorment assenyalades (com ara finalitats d’arxiu per raó d’interès públic, finalitats de recerca científica o històrica, o finalitats estadístiques) sempre que això estigui permès per la normativa en vigor en matèria de protecció de dades personals.

4. Qui és el responsable del que fem amb les seves dades personals?

L’únic responsable de les activitats de tractament de dades personals que aquí es descriuen és el TAPA. Pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de qualsevol dels següents mitjans:

Per correu postal o presencialment, dirigint-se al Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra, C/Prat de la Creu 8, Edifici Le Mans, AD500 Andorra la Vella, Principat d’Andorra.

Per telèfon, trucant al (+376) 88 06 80

Per correu electrònic, adreçant-se a info@tapa.ad

Si en algun moment desitja comunicar-se amb nosaltres per contrastar opinions sobre les nostres pràctiques de privacitat, o per realitzar qualsevol consulta relacionada amb les seves dades personals, o si no desitja que continuem fent ús de les seves dades personals o desitja exercir altres drets, pot posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades extern  ̶ l’empresa andorrana Win2win, SLU, especialitzada en privacitat i protecció de dades personals  ̶   mitjançant el nostre correu electrònic dpd@tapa.ad.

Addicionalment, si es troba a la Unió Europea i així ho prefereix, pot acudir al nostre representant a la Unió Europa per qüestions relatives a les activitats de tractament descrites en aquesta Política de Privacitat:

Compliance Gap Mitigation, S.L.

Direcció: c/Ferraz 28, 2º Izq., 28008 Madrid, Espanya

NIF: B88402227

Telèfons: (+34) 917589441 o (+34) 915482701 / (+376) 683086

Correu electrònic: TAPA@compliancegapmitigation.com

El TAPA no és responsable de les activitats que altres persones físiques o jurídiques puguin realitzar durant o en el context del procediment arbitral. Per exemple, no som responsables de les polítiques i pràctiques de privacitat d’altres llocs web, fins i tot si accedeix als mateixos mitjançant enllaços que hi hagi al nostre lloc web. Pel qual, li recomanem encaridament que llegeixi amb atenció la informació que li proporcionin aquestes altres persones físiques o jurídiques (especialment les polítiques de privacitat i de cookies de cada lloc web que visiti) abans de donar-los les seves dades personals, i es comuniqui amb el seu responsable si té alguna inquietud o pregunta.

5. Amb qui podem compartir les seves dades personals?

El TAPA no cedeix les seves dades personals tret que:

 • Sigui vostè mateix qui ens ho sol·liciti,
 • Tinguem l’obligació legal de fer-ho (per exemple, estem legalment obligats a proporcionar còpies de factures al Departament de Tributs i de Fronteres del Govern d’Andorra quan així ens ho sol·liciti),
 • Necessitem protegir els seus drets, els nostres, els dels nostres empleats, o els de tercers (el que inclou la cessió a la policia per motius de seguretat o a les autoritats de salut per a prevenir la propagació de malalties, per exemple, per a fins de rastreig de contactes), o
 • Necessitem que les tractin els nostres proveïdors de serveis, en el nostre nom (per exemple, per a la gestió i el manteniment dels nostres sistemes d’informació).
 • Necessitem que les tractin els nostres auditors.
 • Necessitem protegir o defensar els drets o la propietat del TAPA.

Qualsevol transferència internacional que eventualment necessitem dur a terme complirà amb allò que s’estableixi en totes les normatives en vigor que apliquin al TAPA.

6. Quant temps conservem les seves dades personals?

El TAPA conserva les seves dades personals exclusivament durant el temps que durin els tractaments que les requereixen, i després, per a complir amb les obligacions fiscals, comptables o altres obligacions legals que ens apliquin en cada moment.

Per exemple, destruirem el teu CV quan tingui més de cinc anys d’antiguitat, per considerar que està desactualitzat en relació amb la finalitat a la qual es dedica.

Destruirem qualsevol dada personal innecessària o desproporcionada que sobre tu pugui aparèixer en els correus electrònics i la missatgeria instantània que rebem, o mitjançant els formularis del nostre lloc web tan aviat la rebem.

Destruirem (i rectificarem) qualsevol dada personal que trobem inexacta tan aviat comprovem la seva inexactitud.

Si ens envies una còpia d’un document d’identitat, destruirem aquesta còpia tan aviat hàgim comprovat que compleix la funció per la qual ens ho has enviat

Quan no tinguem una necessitat legítima per a retenir les seves dades personals, les eliminarem o les anonimitzarem i, si això no fos possible (per exemple, perquè es trobin en còpies de seguretat), les emmagatzemarem de manera segura i les aïllarem de qualsevol processament posterior fins que sigui possible la seva eliminació.

7. Quins drets té?

Té dret a obtenir confirmació sobre si el TAPA ha recollit o no alguna dada personal seva.

A continuació li expliquem quins altres drets té i com exercir-los.

Drets associats a les normatives del Principat d'Andorra

Pot sol·licitar-nos l’execució dels següents drets:

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-nos-el, igual que qualsevol altre dret, segons s’indica en el següent apartat. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

On i com pot exercir els seus drets

Per a que vostè pugui exercir els seus drets, el TAPA posa a la seva disposició els següents mitjans:

 1. Mitjançant l’enviament al TAPA d’una sol·licitud escrita i signada adreçada al TAPA, a la seva adreça postal, indicant l’assumpte “Exercici de Drets de Protecció de Dades Personals”.
 2. Mitjançant l’enviament al Delegat de Protecció de Dades del TAPA d’un correu, preferiblement incloent-hi un formulari com els indicats més a baix, a l’adreça de correu electrònic dpd@tapa.ad, indicant l’assumpte “Exercici de Drets de Protecció de Dades Personals”.

En tots dos casos, si no ens és possible comprovar que vostè és qui diu ser, li sol·licitarem que, si us plau, ens faci arribar una prova de la seva identitat per a poder assegurar-nos de respondre únicament a l’interessat o al seu representant legal.

Si qui envia el correu ho fa en qualitat de representant de la persona interessada, l’acreditació del representant s’ha de fer mitjançant documents o instruments jurídics que identifiquin correctament la persona interessada i el representant i especifiquin l’encàrrec o el procediment per al qual es delega la representació.

Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut satisfacció plena en l’exercici dels seus drets, l’informem que podrà presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control del seu país en cas que no sigui el Principat d’Andorra, o dirigint-se a aquest efecte a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA).

8. Quines responsabilitats té vostè?

En facilitar-nos les seves dades, vostè ens garanteix que és major d’edat i que les dades facilitades són exactes i completes. Igualment, vostè ens confirma que respon de la veracitat de les dades personals que ens ha comunicat i que les mantindrà convenientment actualitzades de manera que responguin a la seva situació real, fent-se responsable de les dades personals falses i inexactes que pogués proporcionar-nos, així com dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que de la seva falsedat o inexactitud poguessin derivar-se.

Vostè no ens pot facilitar dades personals d’altres persones tret que estigui justificat en relació amb els serveis que ens sol·licita o que ens ha contractat. En qualsevol cas, si ens facilita les dades personals de tercers assumeix la responsabilitat d’informar a aquests tercers, prèviament a facilitar-nos les seves dades personals, sobre totes les disposicions previstes en aquesta Política de Privacitat, i es fa responsable de la licitud d’aquestes dades personals.

En els casos en els quals hagi de facilitar-nos dades personals d’un menor d’edat o d’una persona que tingui els seus drets limitats, en fer-ho vostè s’obliga a comptar amb l’autorització dels titulars de la seva pàtria potestat o tutela. Sense aquesta autorització, resta prohibit que vostè ens faciliti qualsevol dada personal.

9. Com protegim les seves dades personals?

Estem totalment compromesos amb la protecció de la seva privacitat i les seves dades personals. Hem elaborat el registre de totes les activitats de tractament de dades personals que porta a terme el TAPA, i hem analitzat el risc que pot suposar-li cadascuna d’aquestes activitats, així com implementat les salvaguardes legals, tècniques i organitzacionals adequades per a evitar, en la mesura del possible (ja que el risc zero no existeix), l’alteració de les seves dades personals, el seu mal ús, perduda, robatori, accés, o tractament no autoritzat. Mantenim convenientment actualitzades les polítiques de privacitat i cookies d’aquest lloc web per a assegurar que li proporcionem tota la informació que tenim sobre el tractament de les seves dades personals. Hem signat clàusules de protecció de dades i contractes d’encarregat de tractament amb tots els nostres proveïdors de serveis, atesa la necessitat que cadascun té de tractar dades personals. Restringim l’accés a dades personals a aquells empleats que realment necessitin conèixer-les per a realitzar algun dels tractaments esmentats en aquesta política, i els hem format i conscienciat sobre la importància de la confidencialitat i el manteniment de la privacitat i seguretat de la seva informació, així com sobre les mesures disciplinàries que implicaria qualsevol eventual infracció en aquesta matèria.

10. Modificacions d'aquesta Política de Privacitat

Actualitzarem aquesta Política de Privacitat quan sigui necessari per a reflectir-hi eventuals canvis que s’hi produeixin. Si hi ha canvis substancials en aquesta política o en la forma en què el TAPA utilitzarà les seves dades personals, li ho notificarem abans que entrin en vigor enviant-li una notificació o publicant un avís prominent en aquesta web, i vostè tindrà l’opció d’exercitar els seus drets tal com l’hem informat en una secció anterior. En qualsevol cas, li recomanem que revisi periòdicament aquesta Política de Privacitat per saber com protegim les seves dades personals.

Si té alguna pregunta sobre aquesta Política de Privacitat, no dubti a comunicar-nos-la enviant-nos un correu electrònic a dpd@tapa.ad.

Última actualització: 12 de desembre de 2022