Qui som?

Orígens

Situat entre les fronteres de França i Espanya, el Principat d’Andorra va néixer gràcies als Pariatges (dos laudes arbitrals internacionals) dictats els anys 1278 i 1288. El seu model polític únic, presidit per dos coprínceps, el president de la República Francesa i el bisbe d’Urgell, ha sobreviscut al llarg dels segles i, amb aquest model, la neutralitat que tant ha sabut preservar el Principat.

Els pobles que habiten les valls que conformen actualment la nació andorrana, igual que la frondosa vegetació que recobreix les seves muntanyes poderoses, avui declarades Patrimoni Mundial de la UNESCO, porten així en el seu ADN, des de les seves arrels més profundes, la cultura del diàleg, de la transacció i dels mitjans alternatius de resolució de conflictes.

Orgullós d’aquest llegat, i fermament convençut que tant el creixement econòmic com el benestar social de la ciutadania passa, ineludiblement, pel foment i el desenvolupament, tant a escala mundial com nacional, dels mitjans alternatius de resolució de conflictes, el Principat d’Andorra va posar en marxa, a principis de la dècada passada, una comissió d’experts per implementar una llei d’arbitratge moderna, àgil i eficaç, que incorporés a l’articulat les últimes tendències del món arbitral.

Fruit d’aquesta aposta, l’any 2014 es va promulgar la Llei 47/2014, de 18 de desembre, d’arbitratge del Principat d’Andorra i, quatre anys més tard, la Llei 13/2018 del Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra (TAPA), amb la finalitat d’unir esforços i de crear una única institució destinada a l’administració d’arbitratges a tot el Principat.

En qualitat de signatari del Conveni de Nova York de 1958 sobre el reconeixement i l’execució de les sentències arbitrals estrangeres, el Principat d’Andorra garanteix, així mateix, que els avantatges que comporta aquesta norma beneficien, en tot moment, qualsevol laude dictat al seu territori.

El TAPA, que té com a òrgans fundadors la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) i el Col·legi d’Advocats d’Andorra (CADA), ofereix d’aquesta manera, tant a la comunitat empresarial andorrana com a tots els operadors del comerç internacional, la possibilitat de triar una institució sòlida per a una tramitació segura i àgil dels litigis.

 

Els valors d’independència, confidencialitat i lleialtat presideixen en tot moment l’actuació del TAPA, per la qual vetllen els seus òrgans socials, que són el Ple (o assemblea) i el Consell Arbitral.

Sotmetre’s al TAPA per a la resolució de litigis és apostar per la imparcialitat i la competència professionals, amb total garantia que els àrbitres, lliurement escollits per les parts, però nomenats pel Consell Arbitral, seran en tot moment independents i imparcials.

 

Tot això es conjuga amb l’aplicació d’un Reglament d’arbitratge modern, que deixa a les parts un ampli marge d’adaptació a les seves necessitats procedimentals específiques, amb la particularitat de permetre l’aportació de documents en català, castellà, francès o anglès, sense necessitat de cap traducció.

Finalment, sotmetre’s al TAPA i triar-ne la seu per dirimir controvèrsies és també tenir l’oportunitat de gaudir, durant el temps lliure, d’un país magnífic, d’unes instal·lacions hoteleres de primer nivell, d’unes famoses pistes d’esquí, d’una societat multicultural i d’una seguretat extraordinàries, molt a prop dels aeroports internacionals de Barcelona i Tolosa, o de les estacions d’AVE de Saragossa, Lleida, Perpinyà o Girona.

Previous slide
Next slide

Situat entre les fronteres de França i Espanya, el Principat d’Andorra va néixer gràcies als Pariatges (dos laudes arbitrals internacionals) dictats els anys 1278 i 1288. El seu model polític únic, presidit per dos coprínceps, el president de la República Francesa i el bisbe d’Urgell, ha sobreviscut al llarg dels segles i, amb aquest model, la neutralitat que tant ha sabut preservar el Principat.

Els pobles que habiten les valls que conformen actualment la nació andorrana, igual que la frondosa vegetació que recobreix les seves muntanyes poderoses, avui declarades Patrimoni Mundial de la UNESCO, porten així en el seu ADN, des de les seves arrels més profundes, la cultura del diàleg, de la transacció i dels mitjans alternatius de resolució de conflictes.

Orgullós d’aquest llegat, i fermament convençut que tant el creixement econòmic com el benestar social de la ciutadania passa, ineludiblement, pel foment i el desenvolupament, tant a escala mundial com nacional, dels mitjans alternatius de resolució de conflictes, el Principat d’Andorra va posar en marxa, a principis de la dècada passada, una comissió d’experts per implementar una llei d’arbitratge moderna, àgil i eficaç, que incorporés a l’articulat les últimes tendències del món arbitral.

Fruit d’aquesta aposta, l’any 2014 es va promulgar la Llei 47/2014, de 18 de desembre, d’arbitratge del Principat d’Andorra i, quatre anys més tard, la Llei 13/2018 del Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra (TAPA), amb la finalitat d’unir esforços i de crear una única institució destinada a l’administració d’arbitratges a tot el Principat.

En qualitat de signatari del Conveni de Nova York de 1958 sobre el reconeixement i l’execució de les sentències arbitrals estrangeres, el Principat d’Andorra garanteix, així mateix, que els avantatges que comporta aquesta norma beneficien, en tot moment, qualsevol laude dictat al seu territori.

El TAPA, que té com a òrgans fundadors la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) i el Col·legi d’Advocats d’Andorra (CADA), ofereix d’aquesta manera, tant a la comunitat empresarial andorrana com a tots els operadors del comerç internacional, la possibilitat de triar una institució sòlida per a una tramitació segura i àgil dels litigis.

Els valors d’independència, confidencialitat i lleialtat presideixen en tot moment l’actuació del TAPA, per la qual vetllen els seus òrgans socials, que són el Ple (o assemblea) i el Consell Arbitral.

Sotmetre’s al TAPA per a la resolució de litigis és apostar per la imparcialitat i la competència professionals, amb total garantia que els àrbitres, lliurement escollits per les parts, però nomenats pel Consell Arbitral, seran en tot moment independents i imparcials.

Tot això es conjuga amb l’aplicació d’un Reglament d’arbitratge modern, que deixa a les parts un ampli marge d’adaptació a les seves necessitats procedimentals específiques, amb la particularitat de permetre l’aportació de documents en català, castellà, francès o anglès, sense necessitat de cap traducció.

Finalment, sotmetre’s al TAPA i triar-ne la seu per dirimir controvèrsies és també tenir l’oportunitat de gaudir, durant el temps lliure, d’un país magnífic, d’unes instal·lacions hoteleres de primer nivell, d’unes famoses pistes d’esquí, d’una societat multicultural i d’una seguretat extraordinàries, molt a prop dels aeroports internacionals de Barcelona i Tolosa, o de les estacions d’AVE de Saragossa, Lleida, Perpinyà o Girona.

Òrgans

El ple - TAPA
>El Ple
El Ple el componen un mínim de set membres amb dret de vot, nomenats per un període de quatre anys, renovable: tres membres els nomena la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS), i tres membres més, el Col·legi d’Advocats d’Andorra (CADA). El president del Ple és triat conjuntament per tots i disposa de vot diriment en cas d’empat. Així mateix, està previst estatutàriament que el Ple pugui nomenar a un o dos vicepresidents, els quals poden assumir, totalment o parcialment, les funcions encomanades a la Presidència del TAPA.
Presidencia - TAPA
>La Presidència

La Presidència és el màxim òrgan de representació i direcció del TAPA.

El president, o la presidenta, és designat pel Ple per un període de quatre anys i pot ser reelegit.

Mentre exerceix el càrrec, no pot actuar com a àrbitre en cap arbitratge administrat pel TAPA.

Secretaría General  - TAPA
>La Secretaria General

La Secretaria General és l’òrgan encarregat d’efectuar el seguiment, per delegació del Consell Arbitral, dels procediments arbitrals encomanats al TAPA.

El secretari general, o la secretària general, és, així mateix, el responsable de la tresoreria del TAPA i del control i la custòdia dels recursos econòmics d’aquest organisme.

>El Consell Arbitral

El Consell Arbitral és l’òrgan consultiu que presta assistència al Ple i al secretari general del TAPA.

Està integrat per cinc membres: un membre designat per cadascun dels socis fundadors del TAPA; un membre independent dels fundadors i amb experiència reconeguda en matèria arbitral, que designa el Ple; el president, i el secretari general.

El Consell Arbitral té competència exclusiva per administrar els procediments arbitrals sotmesos al Reglament del TAPA, i per nomenar o confirmar els àrbitres per delegació expressa del Ple.

És qui determina els requisits que ha de reunir qualsevol candidat que desitgi incorporar-se  al panel de possibles àrbitres del TAPA en cada cas concret, ja que el TAPA no disposa d’una llista tancada d’àrbitres.

Cap membre del TAPA no pot intervenir com a àrbitre o advocat assessor de part en els litigis sotmesos a arbitratge, tret que ho acordin expressament així totes les parts.

Membres

> Òrgans

D’acord amb els Estatuts del TAPA, tots els membres han de reunir els requisits d’independència i d’imparcialitat necessaris i vetllar en tot moment pel bon funcionament de la institució arbitral.

Així mateix, han de ser persones d’honorabilitat empresarial i/o professional reconeguda, i reunir els coneixements idonis per exercir les funcions inherents al càrrec, a més de posseir una experiència professional adequada per a l’acompliment de la seva responsabilitat.

Tots els membres, juntament amb el personal que integra el TAPA, tenen el deure de màxima confidencialitat per raó del càrrec o de la funció que exerceixen, i tant els debats com els acords adoptats en el si del TAPA tenen caràcter confidencial.

President
Pierre Raoul-Duval
Secretari General
Juan Pablo Correa Delcasso
Ple · Consell arbitral
Pilar Escaler
Ple
Miguel Cases
Ple
Jordi Daban
Ple
Joan Monegal
Ple · Consell arbitral
Marc Maestre
Consell arbitral
Jordi Sellarès
Ple
Miguel Cases

Comissions

Serveis

El TAPA ofereix a les parts no només un servei immillorable en la gestió i la tramitació del procés arbitral, sinó també altres serveis destinats a facilitar-los l’estada a Andorra.

En relació amb el procés arbitral

> Confirmació, nomenament i/o substitució d’àrbitres

> Seguiment actiu de tot el procés arbitral

> Revisió preliminar del laude

> Determinació i seguiment de la part econòmica del procés arbitral

Serveis accessoris sota demanda:

> Connexió en vehicle privat als aeroports de Tolosa o Barcelona o altres mitjans de transport públics o privats

> Tarifes preferencials en hotels i restaurants

> Tarifes preferencials en serveis de traducció

Serveis - TAPA

Instal·lacions

> President
Pierre Raoul-Duval

Especialitzat en contractació internacional i litigació, Pierre Raoul-Duval té una àmplia experiència en el disseny d'estratègies de litigació i en la resolució de casos complexos davant tribunals arbitrals així com en l'àmbit de la resolució alternativa de conflictes (ADR).

Així mateix, al llarg de la seva dilatada trajectòria professional, ha tingut ocasió de dirigir una de les millors firmes internacionals d'advocats franceses i de prestar assessorament jurídic en un gran nombre de casos d'arbitratge internacional, principalment davant la Cambra de Comerç Internacional (CCI), en l’àmbit del comerç internacional, la propietat intel·lectual i els contractes d'enginyeria i de construcció. Ha tingut ocasió també d'actuar en casos complexos d’ADR, nacionals i internacionals.

La seva gran experiència inclou el fet d’haver estat president, coàrbitre i àrbitre únic en nombrosos expedients tramitats tant per la Cambra de Comerç Internacional com per l’American Arbitration Association (AAA) i altres institucions arbitrals. Ha tingut també ocasió de formar part del Panel de conciliadors del Centre Internacional d'Arranjament de Diferències relatives a Inversions (CIRDI).

Idiomes: francès i anglès.

> Secretari General
Juan Pablo Correa Delcasso

Juan Pablo Correa és doctor en dret cum laude per la Universitat de Barcelona des de l'any 1997; la seva tesi doctoral, sobre el procés monitori, ha servit per inspirar la regulació actual d'aquest procediment especial tant a Espanya com en altres països de Llatinoamèrica.

Al llarg de la seva dilatada carrera professional en prestigioses firmes d'advocats, ha intervingut en la resolució de nombrosos litigis, en què ha defensat activament els interessos d'empreses del sector farmacèutic, químic, alimentari, immobiliari o automobilístic, entre altres.

En l’actualitat és professor contractat de la Facultat de Dret de la Universitat de Toulouse (UT1 Capitole), professor convidat de la Universitat Paris-Dauphine (França) i professor titular de dret processal de la Universitat de Barcelona.

És, així mateix, autor de nombrosos articles doctrinals publicats tant a Europa com a Llatinoamèrica, i participa regularment com a ponent en nombrosos col·loquis i projectes finançats per la Unió Europea.

Actua també com a àrbitre i mediador internacional en institucions de prestigi reconegut, tant en l’àmbit nacional com internacional, com a la Cort Internacional d'Arbitratge de la CCI, a la London Court of International Arbitration (LCIA), al Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) o a la Cort d'Arbitratge de la Cambra de Comerç de Madrid.

Idiomes: català, castellà, francès, anglès, italià.

> Ple · Consell Arbitral
Pilar Escaler

Pilar Escaler és la directora de la Cambra de Comerç i Serveis d'Andorra (CCIS) des de l'any 1994.

Llicenciada en dret per la Universitat de Barcelona, durant la seva dilatada carrera professional al capdavant d'aquesta institució ha tingut ocasió de participar en el desenvolupament d'importants projectes que han estat crucials per al desenvolupament del benestar econòmic i social d'Andorra, com ara la consecució de la vertebració del principal eix comercial del Principat, el de les avingudes Meritxell i Carlemany.

Així mateix, ha impulsat activament la formació empresarial de la CCIS organitzant nombroses jornades sobre temes d'actualitat o altres formacions destinades a professionalitzar el teixit empresarial andorrà.

Juntament amb el Col·legi d'Advocats d'Andorra (CADA), ha estat una de les màximes defensores dels mitjans alternatius de resolució de conflictes i ha impulsat tant la mediació empresarial com la creació del TAPA.

Actualment és membre del Ple i del Consell Arbitral del TAPA.

Idiomes: català, castellà, anglès i francès.

> Ple
Miguel Cases

Miguel Cases és soci cofundador i codirector de la firma d'advocats Cases & Lacambra. Actualment és el responsable del grup de Mercats i Serveis Financers, i ha estat nomenat per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra (CCIS) com a representant al Ple del TAPA.

Té una àmplia experiència en l'assessorament jurídic a entitats de crèdit i empreses de serveis d'inversió, i actua regularment com a assessor legal de referència per a les principals institucions financeres nacionals i internacionals, administracions públiques i fons d'inversió, públics i privats, tant d'Espanya com del Principat d'Andorra.

És ponent habitual en escoles de negocis internacionals sobre temes de la seva especialitat i, en particular, sobre instruments financers i productes que simulen o repliquen fluxos de caixa. Ha participat en la redacció de la documentació marc aplicable a instruments financers, de la normativa sobre acords de compensació contractual i garanties financeres, i també d’altres normes recents del sector financer.

Finalment, ha tingut ocasió d'actuar com a advocat de part en nombrosos procediments arbitrals, molt particularment davant de la Cort Internacional d’Arbitratge de la CCI, del TAB o el CIADI, i com a àrbitre davant la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Madrid.

Actualment és membre del Ple del TAPA.

Idiomes: català, castellà, anglès i francès.

> Ple
Jordi Daban

Jordi Daban lidera, des de l’any 2008, Daguisa Hotels, un grup hoteler familiar amb més de seixanta anys d'història, que s'ha convertit en un referent en la indústria hotelera a Andorra per la qualitat, la innovació i la gestió. És la segona cadena hotelera a Andorra per nombre de llits (1.380) i agrupa dos hotels urbans i vacacionals en propietat amb la marca en franquícia de LOUVRE GROUP, i més de tres hotels de muntanya situats a peu de les millors pistes d'esquí, operatius en temporada d'hivern.

Després de finalitzar els estudis de dret a la Universitat de Barcelona, es va incorporar a l'empresa familiar l'any 1995 per convertir-se en CEO l’any 2008.

L'any 1998 és nomenat portaveu de la Unió Hotelera d'Andorra i, des del 2001 fins al 2005, va ser conseller general (diputat) del Principat d'Andorra.

La seva motivació per fer progressar el país i la indústria hotelera fan que comenci una llarga col·laboració amb la Cambra de Comerç d'Andorra el 2009 com a membre del Comitè executiu fins avui.

Actualment és membre del Ple del TAPA.

Idiomes: català, castellà, anglès, italià i francès.

> Ple
Joan Monegal

Joan Monegal és llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona (1986).

En acabar els estudis, va ingressar en l'Administració de Justícia andorrana, actuant com a secretari judicial de la Batllia Episcopal i del Tribunal Superior de la Mitra.

L'any 1993 va ser nomenat batlle (jutge) del Principat d'Andorra, i va ser assignat a la Secció Civil de la Batllia (jutjats). Més endavant va assumir funcions en l'àmbit penal i va finalitzar la carrera judicial com a magistrat del Tribunal de Corts.

L'any 1997 funda la seva firma d'advocats a Andorra, on exerceix en l'actualitat com a lletrat especialista en els àmbits civil i administratiu.

Al llarg de la seva dilatada trajectòria professional, ha tingut l'oportunitat d'assessorar institucions de prestigi reconegut a Andorra, com ara la CASS (Caixa Andorrana de Seguretat Social), l'actual Autoritat Financera d’Andorra (AFA) o el mateix Govern andorrà.

L'any 2001 va ser nomenat conseller general (diputat) al Parlament andorrà, càrrec que va exercir fins a l'any 2005.

És també membre de la Comissió Legislativa d'Ordenació Territorial i de la Comissió d'Interior de Justícia, a més de membre del Grup Parlamentari Mixt a l'OSCE (Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa) i vicepresident de la Comissió Legislativa de Política Territorial i Urbanisme.

És, així mateix, autor de diverses publicacions i, en particular, de l'obra Alternatives per al futur d’Andorra (2000).

Actualment és membre del Ple del TAPA.

Idiomes: català, castellà, anglès i francès.

> Ple · Consell Arbitral
Marc Maestre

Marc Maestre és llicenciat en dret i en administració i direcció d’empreses per la Universitat Toulouse I Capitole (2004) i llicenciat en medicina per la Universitat de Barcelona (2020).

Té un màster en dret internacional dels negocis per l’ESSEC Business School de París (2004).

Després de finalitzar els estudis l'any 2004, funda el seu despatx a Andorra l'any 2005, on presta serveis en les àrees de dret penal, mercantil i fiscal.

L'any 2016 va ser nomenat membre de la Junta Directiva del Col·legi d'Advocats d'Andorra, càrrec que va ocupar fins l’any 2020. En l’actualitat és membre del TAPA designat pel Col·legi Oficial d’Advocats d’Andorra.

Actualment és membre del Ple i del Consell Arbitral del TAPA.

Idiomes: català, castellà, anglès i francès.

> Consell Arbitral
Jordi Sellarès

Jordi Sellarès és llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona (UB, 1984-1989), màster en relacions internacionals per la Universitat de Cambridge (1990-1991) i doctor en dret per la Universitat de Barcelona (2002).

Des de l'any 1991 exerceix com a professor associat de dret Internacional públic a la Universitat de Barcelona i a la Facultat de Dret d’ESADE.

Després d'exercir uns anys com a advocat, des de l'any 1993 treballa al Comitè Espanyol de la Cambra de Comerç Internacional, inicialment com a assessor tècnic (1993-2004) i, posteriorment, com a sotssecretari (2004-2008), director (2008-2011) i, en l'actualitat, com a secretari general, activitats que compagina amb la docència, tant a la Universitat de Barcelona com a ESADE.

Ha estat, així mateix, assessor jurídic de la delegació d'Andorra davant l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) entre els mesos de gener i abril del 2004; professor visitant de la Universitat de Puerto Rico (gener-març del 2007), de la Universitat Rafael Landívar (Guatemala, agost del 2007) i del Center for Transnational Legal Studies (Londres, gener-abril del 2011).

Actualment és membre del Consell Arbitral del TAPA.

Idiomes: català, castellà, anglès, francès, alemany i noruec.