Qui som?

Orígens

Situat entre les fronteres de França i Espanya, el Principat d’Andorra va néixer gràcies als Pariatges (dos laudes arbitrals internacionals) dictats els anys 1278 i 1288. El seu model polític únic, presidit per dos coprínceps, el president de la República Francesa i el bisbe d’Urgell, ha sobreviscut al llarg dels segles i, amb aquest model, la neutralitat que tant ha sabut preservar el Principat.

Els pobles que habiten les valls que conformen actualment la nació andorrana, igual que la frondosa vegetació que recobreix les seves muntanyes poderoses, avui declarades Patrimoni Mundial de la UNESCO, porten així en el seu ADN, des de les seves arrels més profundes, la cultura del diàleg, de la transacció i dels mitjans alternatius de resolució de conflictes.

Orgullós d’aquest llegat, i fermament convençut que tant el creixement econòmic com el benestar social de la ciutadania passa, ineludiblement, pel foment i el desenvolupament, tant a escala mundial com nacional, dels mitjans alternatius de resolució de conflictes, el Principat d’Andorra va posar en marxa, a principis de la dècada passada, una comissió d’experts per implementar una llei d’arbitratge moderna, àgil i eficaç, que incorporés a l’articulat les últimes tendències del món arbitral.

Fruit d’aquesta aposta, l’any 2014 es va promulgar la Llei 47/2014, de 18 de desembre, d’arbitratge del Principat d’Andorra i, quatre anys més tard, la Llei 13/2018 del Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra (TAPA), amb la finalitat d’unir esforços i de crear una única institució destinada a l’administració d’arbitratges a tot el Principat.

En qualitat de signatari del Conveni de Nova York de 1958 sobre el reconeixement i l’execució de les sentències arbitrals estrangeres, el Principat d’Andorra garanteix, així mateix, que els avantatges que comporta aquesta norma beneficien, en tot moment, qualsevol laude dictat al seu territori.

El TAPA, que té com a òrgans fundadors la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) i el Col·legi d’Advocats d’Andorra (CADA), ofereix d’aquesta manera, tant a la comunitat empresarial andorrana com a tots els operadors del comerç internacional, la possibilitat de triar una institució sòlida per a una tramitació segura i àgil dels litigis.

 

Els valors d’independència, confidencialitat i lleialtat presideixen en tot moment l’actuació del TAPA, per la qual vetllen els seus òrgans socials, que són el Ple (o assemblea) i el Consell Arbitral.

Sotmetre’s al TAPA per a la resolució de litigis és apostar per la imparcialitat i la competència professionals, amb total garantia que els àrbitres, lliurement escollits per les parts, però nomenats pel Consell Arbitral, seran en tot moment independents i imparcials.

 

Tot això es conjuga amb l’aplicació d’un Reglament d’arbitratge modern, que deixa a les parts un ampli marge d’adaptació a les seves necessitats procedimentals específiques, amb la particularitat de permetre l’aportació de documents en català, castellà, francès o anglès, sense necessitat de cap traducció.

Finalment, sotmetre’s al TAPA i triar-ne la seu per dirimir controvèrsies és també tenir l’oportunitat de gaudir, durant el temps lliure, d’un país magnífic, d’unes instal·lacions hoteleres de primer nivell, d’unes famoses pistes d’esquí, d’una societat multicultural i d’una seguretat extraordinàries, molt a prop dels aeroports internacionals de Barcelona i Tolosa, o de les estacions d’AVE de Saragossa, Lleida, Perpinyà o Girona.

Previous
Next

Situat entre les fronteres de França i Espanya, el Principat d’Andorra va néixer gràcies als Pariatges (dos laudes arbitrals internacionals) dictats els anys 1278 i 1288. El seu model polític únic, presidit per dos coprínceps, el president de la República Francesa i el bisbe d’Urgell, ha sobreviscut al llarg dels segles i, amb aquest model, la neutralitat que tant ha sabut preservar el Principat.

Els pobles que habiten les valls que conformen actualment la nació andorrana, igual que la frondosa vegetació que recobreix les seves muntanyes poderoses, avui declarades Patrimoni Mundial de la UNESCO, porten així en el seu ADN, des de les seves arrels més profundes, la cultura del diàleg, de la transacció i dels mitjans alternatius de resolució de conflictes.

Orgullós d’aquest llegat, i fermament convençut que tant el creixement econòmic com el benestar social de la ciutadania passa, ineludiblement, pel foment i el desenvolupament, tant a escala mundial com nacional, dels mitjans alternatius de resolució de conflictes, el Principat d’Andorra va posar en marxa, a principis de la dècada passada, una comissió d’experts per implementar una llei d’arbitratge moderna, àgil i eficaç, que incorporés a l’articulat les últimes tendències del món arbitral.

Fruit d’aquesta aposta, l’any 2014 es va promulgar la Llei 47/2014, de 18 de desembre, d’arbitratge del Principat d’Andorra i, quatre anys més tard, la Llei 13/2018 del Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra (TAPA), amb la finalitat d’unir esforços i de crear una única institució destinada a l’administració d’arbitratges a tot el Principat.

En qualitat de signatari del Conveni de Nova York de 1958 sobre el reconeixement i l’execució de les sentències arbitrals estrangeres, el Principat d’Andorra garanteix, així mateix, que els avantatges que comporta aquesta norma beneficien, en tot moment, qualsevol laude dictat al seu territori.

El TAPA, que té com a òrgans fundadors la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) i el Col·legi d’Advocats d’Andorra (CADA), ofereix d’aquesta manera, tant a la comunitat empresarial andorrana com a tots els operadors del comerç internacional, la possibilitat de triar una institució sòlida per a una tramitació segura i àgil dels litigis.

Els valors d’independència, confidencialitat i lleialtat presideixen en tot moment l’actuació del TAPA, per la qual vetllen els seus òrgans socials, que són el Ple (o assemblea) i el Consell Arbitral.

Sotmetre’s al TAPA per a la resolució de litigis és apostar per la imparcialitat i la competència professionals, amb total garantia que els àrbitres, lliurement escollits per les parts, però nomenats pel Consell Arbitral, seran en tot moment independents i imparcials.

Tot això es conjuga amb l’aplicació d’un Reglament d’arbitratge modern, que deixa a les parts un ampli marge d’adaptació a les seves necessitats procedimentals específiques, amb la particularitat de permetre l’aportació de documents en català, castellà, francès o anglès, sense necessitat de cap traducció.

Finalment, sotmetre’s al TAPA i triar-ne la seu per dirimir controvèrsies és també tenir l’oportunitat de gaudir, durant el temps lliure, d’un país magnífic, d’unes instal·lacions hoteleres de primer nivell, d’unes famoses pistes d’esquí, d’una societat multicultural i d’una seguretat extraordinàries, molt a prop dels aeroports internacionals de Barcelona i Tolosa, o de les estacions d’AVE de Saragossa, Lleida, Perpinyà o Girona.

Òrgans

El ple - TAPA
>El Ple
El Ple el componen un mínim de set membres amb dret de vot, nomenats per un període de quatre anys, renovable: tres membres els nomena la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS), i tres membres més, el Col·legi d’Advocats d’Andorra (CADA). El president del Ple és triat conjuntament per tots i disposa de vot diriment en cas d’empat. Així mateix, està previst estatutàriament que el Ple pugui nomenar a un o dos vicepresidents, els quals poden assumir, totalment o parcialment, les funcions encomanades a la Presidència del TAPA.
Presidencia - TAPA
>La Presidència

La Presidència és el màxim òrgan de representació i direcció del TAPA.

El president, o la presidenta, és designat pel Ple per un període de quatre anys i pot ser reelegit.

Mentre exerceix el càrrec, no pot actuar com a àrbitre en cap arbitratge administrat pel TAPA.

Secretaría General  - TAPA
>La Secretaria General

La Secretaria General és l’òrgan encarregat d’efectuar el seguiment, per delegació del Consell Arbitral, dels procediments arbitrals encomanats al TAPA.

El secretari general, o la secretària general, és, així mateix, el responsable de la tresoreria del TAPA i del control i la custòdia dels recursos econòmics d’aquest organisme.

>El Consell Arbitral

El Consell Arbitral és l’òrgan consultiu que presta assistència al Ple i al secretari general del TAPA.

Està integrat per cinc membres: un membre designat per cadascun dels socis fundadors del TAPA; un membre independent dels fundadors i amb experiència reconeguda en matèria arbitral, que designa el Ple; el president, i el secretari general.

El Consell Arbitral té competència exclusiva per administrar els procediments arbitrals sotmesos al Reglament del TAPA, i per nomenar o confirmar els àrbitres per delegació expressa del Ple.

És qui determina els requisits que ha de reunir qualsevol candidat que desitgi incorporar-se  al panel de possibles àrbitres del TAPA en cada cas concret, ja que el TAPA no disposa d’una llista tancada d’àrbitres.

Cap membre del TAPA no pot intervenir com a àrbitre o advocat assessor de part en els litigis sotmesos a arbitratge, tret que ho acordin expressament així totes les parts.

Membres

> Òrgans

D’acord amb els Estatuts del TAPA, tots els membres han de reunir els requisits d’independència i d’imparcialitat necessaris i vetllar en tot moment pel bon funcionament de la institució arbitral.

Així mateix, han de ser persones d’honorabilitat empresarial i/o professional reconeguda, i reunir els coneixements idonis per exercir les funcions inherents al càrrec, a més de posseir una experiència professional adequada per a l’acompliment de la seva responsabilitat.

Tots els membres, juntament amb el personal que integra el TAPA, tenen el deure de màxima confidencialitat per raó del càrrec o de la funció que exerceixen, i tant els debats com els acords adoptats en el si del TAPA tenen caràcter confidencial.

President
Pierre Raoul-Duval
Secretari General
Juan Pablo Correa Delcasso
Ple · Consell arbitral
Pilar Escaler
Ple
Miguel Cases
Ple
Jordi Daban
Ple
Joan Monegal
Ple · Consell arbitral
Marc Maestre
Ple
Miquel Bellera
Consell arbitral
Jordi Sellarès
Ple
Miguel Cases

Comissions

Serveis

El TAPA ofereix a les parts no només un servei immillorable en la gestió i la tramitació del procés arbitral, sinó també altres serveis destinats a facilitar-los l’estada a Andorra.

En relació amb el procés arbitral

> Confirmació, nomenament i/o substitució d’àrbitres

> Seguiment actiu de tot el procés arbitral

> Revisió preliminar del laude

> Determinació i seguiment de la part econòmica del procés arbitral

Serveis accessoris sota demanda:

> Connexió en vehicle privat als aeroports de Tolosa o Barcelona o altres mitjans de transport públics o privats

> Tarifes preferencials en hotels i restaurants

> Tarifes preferencials en serveis de traducció

Serveis - TAPA

Instal·lacions