Qui som?

Orígens

Situat entre les fronteres de França i Espanya, el Principat d’Andorra va néixer gràcies als Pariatges (dos laudes arbitrals internacionals) dictats els anys 1278 i 1288. El seu model polític únic, presidit per dos coprínceps, el president de la República Francesa i el bisbe d’Urgell, ha sobreviscut al llarg dels segles i, amb aquest model, la neutralitat que tant ha sabut preservar el Principat.

Els pobles que habiten les valls que conformen actualment la nació andorrana, igual que la frondosa vegetació que recobreix les seves muntanyes poderoses, avui declarades Patrimoni Mundial de la UNESCO, porten així en el seu ADN, des de les seves arrels més profundes, la cultura del diàleg, de la transacció i dels mitjans alternatius de resolució de conflictes.

Orgullós d’aquest llegat, i fermament convençut que tant el creixement econòmic com el benestar social de la ciutadania passa, ineludiblement, pel foment i el desenvolupament, tant a escala mundial com nacional, dels mitjans alternatius de resolució de conflictes, el Principat d’Andorra va posar en marxa, a principis de la dècada passada, una comissió d’experts per implementar una llei d’arbitratge moderna, àgil i eficaç, que incorporés a l’articulat les últimes tendències del món arbitral.

Fruit d’aquesta aposta, l’any 2014 es va promulgar la Llei 47/2014, de 18 de desembre, d’arbitratge del Principat d’Andorra i, quatre anys més tard, la Llei 13/2018 del Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra (TAPA), amb la finalitat d’unir esforços i de crear una única institució destinada a l’administració d’arbitratges a tot el Principat.

En qualitat de signatari del Conveni de Nova York de 1958 sobre el reconeixement i l’execució de les sentències arbitrals estrangeres, el Principat d’Andorra garanteix, així mateix, que els avantatges que comporta aquesta norma beneficien, en tot moment, qualsevol laude dictat al seu territori.

El TAPA, que té com a òrgans fundadors la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) i el Col·legi d’Advocats d’Andorra (CADA), ofereix d’aquesta manera, tant a la comunitat empresarial andorrana com a tots els operadors del comerç internacional, la possibilitat de triar una institució sòlida per a una tramitació segura i àgil dels litigis.

 

Els valors d’independència, confidencialitat i lleialtat presideixen en tot moment l’actuació del TAPA, per la qual vetllen els seus òrgans socials, que són el Ple (o assemblea) i el Consell Arbitral.

Sotmetre’s al TAPA per a la resolució de litigis és apostar per la imparcialitat i la competència professionals, amb total garantia que els àrbitres, lliurement escollits per les parts, però nomenats pel Consell Arbitral, seran en tot moment independents i imparcials.

 

Tot això es conjuga amb l’aplicació d’un Reglament d’arbitratge modern, que deixa a les parts un ampli marge d’adaptació a les seves necessitats procedimentals específiques, amb la particularitat de permetre l’aportació de documents en català, castellà, francès o anglès, sense necessitat de cap traducció.

Finalment, sotmetre’s al TAPA i triar-ne la seu per dirimir controvèrsies és també tenir l’oportunitat de gaudir, durant el temps lliure, d’un país magnífic, d’unes instal·lacions hoteleres de primer nivell, d’unes famoses pistes d’esquí, d’una societat multicultural i d’una seguretat extraordinàries, molt a prop dels aeroports internacionals de Barcelona i Tolosa, o de les estacions d’AVE de Saragossa, Lleida, Perpinyà o Girona.

Previous slide
Next slide

Situat entre les fronteres de França i Espanya, el Principat d’Andorra va néixer gràcies als Pariatges (dos laudes arbitrals internacionals) dictats els anys 1278 i 1288. El seu model polític únic, presidit per dos coprínceps, el president de la República Francesa i el bisbe d’Urgell, ha sobreviscut al llarg dels segles i, amb aquest model, la neutralitat que tant ha sabut preservar el Principat.

Els pobles que habiten les valls que conformen actualment la nació andorrana, igual que la frondosa vegetació que recobreix les seves muntanyes poderoses, avui declarades Patrimoni Mundial de la UNESCO, porten així en el seu ADN, des de les seves arrels més profundes, la cultura del diàleg, de la transacció i dels mitjans alternatius de resolució de conflictes.

Orgullós d’aquest llegat, i fermament convençut que tant el creixement econòmic com el benestar social de la ciutadania passa, ineludiblement, pel foment i el desenvolupament, tant a escala mundial com nacional, dels mitjans alternatius de resolució de conflictes, el Principat d’Andorra va posar en marxa, a principis de la dècada passada, una comissió d’experts per implementar una llei d’arbitratge moderna, àgil i eficaç, que incorporés a l’articulat les últimes tendències del món arbitral.

Fruit d’aquesta aposta, l’any 2014 es va promulgar la Llei 47/2014, de 18 de desembre, d’arbitratge del Principat d’Andorra i, quatre anys més tard, la Llei 13/2018 del Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra (TAPA), amb la finalitat d’unir esforços i de crear una única institució destinada a l’administració d’arbitratges a tot el Principat.

En qualitat de signatari del Conveni de Nova York de 1958 sobre el reconeixement i l’execució de les sentències arbitrals estrangeres, el Principat d’Andorra garanteix, així mateix, que els avantatges que comporta aquesta norma beneficien, en tot moment, qualsevol laude dictat al seu territori.

El TAPA, que té com a òrgans fundadors la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) i el Col·legi d’Advocats d’Andorra (CADA), ofereix d’aquesta manera, tant a la comunitat empresarial andorrana com a tots els operadors del comerç internacional, la possibilitat de triar una institució sòlida per a una tramitació segura i àgil dels litigis.

Els valors d’independència, confidencialitat i lleialtat presideixen en tot moment l’actuació del TAPA, per la qual vetllen els seus òrgans socials, que són el Ple (o assemblea) i el Consell Arbitral.

Sotmetre’s al TAPA per a la resolució de litigis és apostar per la imparcialitat i la competència professionals, amb total garantia que els àrbitres, lliurement escollits per les parts, però nomenats pel Consell Arbitral, seran en tot moment independents i imparcials.

Tot això es conjuga amb l’aplicació d’un Reglament d’arbitratge modern, que deixa a les parts un ampli marge d’adaptació a les seves necessitats procedimentals específiques, amb la particularitat de permetre l’aportació de documents en català, castellà, francès o anglès, sense necessitat de cap traducció.

Finalment, sotmetre’s al TAPA i triar-ne la seu per dirimir controvèrsies és també tenir l’oportunitat de gaudir, durant el temps lliure, d’un país magnífic, d’unes instal·lacions hoteleres de primer nivell, d’unes famoses pistes d’esquí, d’una societat multicultural i d’una seguretat extraordinàries, molt a prop dels aeroports internacionals de Barcelona i Tolosa, o de les estacions d’AVE de Saragossa, Lleida, Perpinyà o Girona.

Òrgans

El ple - TAPA
>El Ple
El Ple el componen un mínim de set membres amb dret de vot, nomenats per un període de quatre anys, renovable: tres membres els nomena la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS), i tres membres més, el Col·legi d’Advocats d’Andorra (CADA). El president del Ple és triat conjuntament per tots i disposa de vot diriment en cas d’empat. Així mateix, està previst estatutàriament que el Ple pugui nomenar a un o dos vicepresidents, els quals poden assumir, totalment o parcialment, les funcions encomanades a la Presidència del TAPA.
Presidencia - TAPA
>La Presidència

La Presidència és el màxim òrgan de representació i direcció del TAPA.

El president, o la presidenta, és designat pel Ple per un període de quatre anys i pot ser reelegit.

Mentre exerceix el càrrec, no pot actuar com a àrbitre en cap arbitratge administrat pel TAPA.

Secretaría General  - TAPA
>La Secretaria General

La Secretaria General és l’òrgan encarregat d’efectuar el seguiment, per delegació del Consell Arbitral, dels procediments arbitrals encomanats al TAPA.

El secretari general, o la secretària general, és, així mateix, el responsable de la tresoreria del TAPA i del control i la custòdia dels recursos econòmics d’aquest organisme.

>El Consell Arbitral

El Consell Arbitral és l’òrgan consultiu que presta assistència al Ple i al secretari general del TAPA.

Està integrat per cinc membres: un membre designat per cadascun dels socis fundadors del TAPA; un membre independent dels fundadors i amb experiència reconeguda en matèria arbitral, que designa el Ple; el president, i el secretari general.

El Consell Arbitral té competència exclusiva per administrar els procediments arbitrals sotmesos al Reglament del TAPA, i per nomenar o confirmar els àrbitres per delegació expressa del Ple.

És qui determina els requisits que ha de reunir qualsevol candidat que desitgi incorporar-se  al panel de possibles àrbitres del TAPA en cada cas concret, ja que el TAPA no disposa d’una llista tancada d’àrbitres.

Cap membre del TAPA no pot intervenir com a àrbitre o advocat assessor de part en els litigis sotmesos a arbitratge, tret que ho acordin expressament així totes les parts.

Membres

> Òrgans

D’acord amb els Estatuts del TAPA, tots els membres han de reunir els requisits d’independència i d’imparcialitat necessaris i vetllar en tot moment pel bon funcionament de la institució arbitral.

Així mateix, han de ser persones d’honorabilitat empresarial i/o professional reconeguda, i reunir els coneixements idonis per exercir les funcions inherents al càrrec, a més de posseir una experiència professional adequada per a l’acompliment de la seva responsabilitat.

Tots els membres, juntament amb el personal que integra el TAPA, tenen el deure de màxima confidencialitat per raó del càrrec o de la funció que exerceixen, i tant els debats com els acords adoptats en el si del TAPA tenen caràcter confidencial.

President
Pierre Raoul-Duval
Secretari General
Juan Pablo Correa Delcasso
Ple · Consell arbitral
Pilar Escaler
Ple
Miguel Cases
Ple
Jordi Daban
Ple
Joan Monegal
Ple · Consell arbitral
Marc Maestre
Consell arbitral
Jordi Sellarès
Ple
Miguel Cases

Comissions

Serveis

El TAPA ofereix a les parts no només un servei immillorable en la gestió i la tramitació del procés arbitral, sinó també altres serveis destinats a facilitar-los l’estada a Andorra.

En relació amb el procés arbitral

> Confirmació, nomenament i/o substitució d’àrbitres

> Seguiment actiu de tot el procés arbitral

> Revisió preliminar del laude

> Determinació i seguiment de la part econòmica del procés arbitral

Serveis accessoris sota demanda:

> Connexió en vehicle privat als aeroports de Tolosa o Barcelona o altres mitjans de transport públics o privats

> Tarifes preferencials en hotels i restaurants

> Tarifes preferencials en serveis de traducció

Serveis - TAPA

Instal·lacions

> Presidente
Pierre Raoul-Duval

Especializado en contrataciones internacionales y en litigación, Pierre Raoul-Duval goza de una amplia experiencia en el diseño de estrategias procesales y en la resolución de casos complejos ante tribunales arbitrales, así como en el ámbito de la resolución alternativa de conflictos (ADR).

 A lo largo de su dilatada trayectoria profesional, ha tenido ocasión de dirigir una de las mejores firmas internacionales de abogados francesas y de prestar su asesoramiento jurídico en un gran número de casos de arbitraje internacional, principalmente ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI), en materia de comercio internacional, propiedad intelectual y contratos de ingeniería y de construcción. Ha tenido ocasión también de actuar en casos complejos de ADR, nacionales e internacionales.

Su gran experiencia incluye el haber sido presidente, co-árbitro y árbitro único en numerosos expedientes auspiciados tanto por la Cámara de Comercio Internacional como por la “American Arbitration Association” (AAA) y otras instituciones arbitrales. Tuvo también ocasión de formar parte del Panel de conciliadores del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIRDI).

Idiomas: francés, inglés.

> Secretario General
Juan Pablo Correa Delcasso

Juan Pablo Correa es Doctor en Derecho Cum Laude por la Universidad de Barcelona desde el año 1997, habiendo elaborado su tesis doctoral sobre el proceso monitorio, que ha servido para inspirar la regulación actual de este procedimiento especial en España, así como en otros países de Latinoamérica.

A lo largo de su dilatada carrera profesional en prestigiosas firmas de abogados, ha intervenido en la resolución de numerosos litigios, defendiendo activamente los intereses de empresas del sector farmacéutico, químico, alimenticio, inmobiliario o automovilístico, entre otros.

En la actualidad, es Profesor Contratado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Toulouse (UT1 Capitole), Profesor Invitado de la Universidad Paris-Dauphine (Francia) y Profesor Titular de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona.

Es, asimismo, autor de numerosos artículos doctrinales publicados tanto en Europa como en Latinoamérica, y participa regularmente como ponente en numerosos coloquios y proyectos financiados por la Unión Europea.

Actúa también como árbitro y mediador internacional en instituciones de reconocido prestigio, tanto a nivel nacional como internacional, como ante la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI, ante la “London Court of International Arbitration “(LCIA), ante el Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) o ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid.

Idiomas: catalán, castellano, francés, inglés, italiano.

> Pleno · Consejo Arbitral
Pilar Escaler

Pilar Escaler es la Directora de la Cámara de Comercio y Servicios de Andorra (CCIS) desde el año 1994.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, durante su dilatada carrera profesional al frente de dicha Institución, ha tenido ocasión de participar en el desarrollo de importantes proyectos que han sido cruciales para el desarrollo del bienestar económico y social de Andorra, como es la consecución de la vertebración del principal eje comercial del Principado, como el de las Avenidas Meritxell y Carlemany.

Asimismo, ha impulsado activamente la formación empresarial de la CCIS, organizando numerosas jornadas sobre temas de actualidad u otras formaciones destinadas a profesionalizar el tejido empresarial andorrano.

Junto con el Colegio de Abogados del Principado de Andorra (CADA), ha sido una de las máximas defensoras de los medios alternativos de resolución de conflictos, impulsando tanto la mediación empresarial como la creación del TAPA.

Actualmente es miembro del Pleno y del Consejo Arbitral del TAPA.

Idiomas: catalán, castellano, francés e inglés.

> Pleno
Miguel Cases

Miguel Cases es socio co-fundador y co-director de la Firma de Abogados Cases & Lacambra. Es el responsable del grupo de Mercados y Servicios Financieros, habiendo sido nombrado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Andorra (CCIS) como representante en el Pleno del TAPA.

Cuenta con una amplia experiencia en el asesoramiento jurídico a entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y actúa regularmente como asesor legal de referencia para las principales instituciones financieras nacionales e internacionales, administraciones públicas y fondos de inversión, públicos y privados, tanto de España como del Principado de Andorra.

Es ponente habitual en escuelas de negocios internacionales sobre temas de su especialidad y, en particular, sobre instrumentos financieros y productos que simulan o replican flujos de caja. Ha participado en la redacción de la documentación marco aplicable a instrumentos financieros, en la normativa sobre acuerdos de compensación contractual y garantías financieras, así como en otras normas recientes del sector financiero.

Por último, ha tenido ocasión de actuar como abogado de parte en numerosos procedimientos arbitrales, muy particularmente ante la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI, el TAB o el CIADI, y de actuar como árbitro ante la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid.

Actualmente es miembro del Pleno del TAPA.

Idiomas: catalán, castellano, inglés y francés.

> Pleno
Jordi Daban

Jordi Daban lidera, desde el año 2008, Daguisa Hoteles, un grupo hotelero familiar con más de 60 años de historia que se ha convertido en un referente en la industria hotelera andorrana por la calidad, innovación y gestión. Es la segunda cadena hotelera en Andorra por número de camas (1.380) y agrupa 2 hoteles urbanos y vacacionales en propiedad con la marca en franquicia de LOUVRE GROUP, y más de 3 hoteles de montaña situados a pie de las mejores pistas de esquí y operativos en temporada de invierno.

Tras finalizar sus estudios de Derecho a la Universidad de Barcelona, se incorpora a la empresa familiar el año 1995 para convertirse en CEO en 2008.

En el año 1998 es nombrado portavoz de la Unión Hotelera de Andorra, y desde el 2001 hasta el 2005, es “Conseller General” (Diputado) del Principado de Andorra.

Su motivación para hacer progresar el país y la industria hotelera hacen que empiece una larga colaboración con la Cámara de Comercio de Andorra en 2009 como miembro del Comité ejecutivo hasta la actualidad.

Actualmente es miembro del Pleno del TAPA.

Idiomas: catalán, castellano, inglés, italiano y francés.

> Pleno
Joan Monegal

Joan Monegal es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona (1986).

Al finalizar sus estudios, ingresó en la Administración de Justicia andorrana, actuando como Secretario Judicial de la “Batllia Episcopal” y del Tribunal Superior de la Mitra.

En el año 1993, fue nombrado “Batlle” (Juez) del Principado de Andorra, siendo asignado a la Sección Civil de los Juzgados (“Batllia de Andorra”) para, ulteriormente, asumir funciones en el ámbito penal y finalizar su carrera judicial como Magistrado del “Tribunal de Corts”.

En el año 1997 funda su propia firma de abogados en Andorra, donde ejerce en la actualidad como letrado especialista en los ámbitos civil y administrativo.

A lo largo de su larga trayectoria profesional, ha tenido la oportunidad de asesorar a instituciones de reconocido prestigio en Andorra, como la CASS (Caja Andorrana de Seguridad Social); la actual Autoridad Financiera de Andorra (AFA); o al propio Gobierno andorrano.

En el año 2001 fue nombrado “Conseller General” (Diputado) en el Parlamento Andorrano, cargo que desempeñó hasta el año 2005.

Es también miembro de la Comisión Legislativa de Ordenación Territorial y de la Comisión de Interior de Justicia, además de Miembro del Grupo Parlamentario Mixto en la OSCE (“Organization for Security and Cooperation in Europe”) y Vicepresidente de la Comisión Legislativa de Política Territorial y Urbanismo.

Es, por último, autor de diversas publicaciones y, en particular, de la obra “Alternatives per al futur d’Andorra” (2000).

Actualmente es miembro del Pleno del TAPA.

Idiomas: catalán, castellano, inglés y francés.

> Pleno · Consejo Arbitral
Marc Maestre

Marc Maestre es licenciado en Derecho y en Administración y Dirección de empresas por la Universidad Toulouse I Capitole (2004), y licenciado en Medicina por la Universidad de Barcelona (2020).

Está en posesión, asimismo, de un Máster en Derecho Internacional de los Negocios por la “ESSEC Business School” de Paris (2004).

Tras finalizar sus estudios en el año 2004, fundó su propio despacho en Andorra en el año 2005, donde presta sus servicios en las áreas de Derecho penal, mercantil y fiscal.

En el año 2016, fue nombrado Miembro de la Junta directiva del Colegio de Abogados de Andorra, cargo que ostentó hasta 2020. En la actualidad es Miembro del TAPA ya que fue designado por el Colegio de Abogados de Andorra.

Actualmente es miembro del Pleno y del Consejo Arbitral del TAPA.

Idiomas: catalán, castellano, inglés y francés.

> Consejo Arbitral
Jordi Sellarès

Jordi Sellarès es Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona (UB, 1984-1989), Máster en Relaciones Internacionales por la University of Cambridge (1990-1991) y Doctor en Derecho por la UB (2002).

Desde el año 1991, ejerce como profesor asociado de Derecho Internacional Público en la UB y en la Facultad de Derecho de ESADE.

Tras ejercer unos años como abogado, desde el año 1993 trabaja en el Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional, inicialmente como Asesor Técnico (1993-2004) y, posteriormente, como Vicesecretario (2004-2008), Director (2008-2011) y, en la actualidad, como Secretario General, actividades que compagina con la docencia tanto en la UB como en ESADE.

Ha sido, asimismo, asesor jurídico de la delegación de Andorra ante la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) entre los meses de enero y abril de 2004; Profesor visitante de la Universidad de Puerto Rico (enero-marzo de 2007), de la Universidad Rafael Landívar (Guatemala, agosto de 2007) y del “Center for Transnational Legal Studies” (Londres, enero-abril de 2011).

Actualmente es miembro del Consejo Arbitral del TAPA.

Idiomas: catalán, castellano, inglés, francés, alemán y noruego.