Categoría

Publicado

Compatir

Presentat el nou Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra (TAPA).

tapa

La seva funció principal serà administrar arbitratges nacionals i internacionals. Amb aquesta nova entitat, Andorra aspira a posicionar-se com una plaça arbitral de referència al bell mig d’Europa.
El Col·legi d’Advocats i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra en són els impulsors i membres del ple.

El TAPA resoldrà conflictes civils, mercantils i patrimonials amb rapidesa, confidencialitat i expertesa. Es podrà presentar la documentació per a l’arbitratge en quatre idiomes.El passat dijous 30 de setembre es va celebrar la presentació oficial del Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra (TAPA) al Park Hotel d’Andorra. L’acte, que va tenir molt bona acollida per part de representants del teixit econòmic, polític i social andorrà, va comptar amb les intervencions de Pierre Raoul-Duval, president de la nova institució i del cap de Govern, Xavier Espot, que com a màxima autoritat ha estat el responsable de la clausura. Com a representants dels organismes fundadors i membres del Ple, Xavier Sopena, degà del Col·legi d’Advocats i Josep Maria Mas, president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis van fer els respectius discursos institucionals en els que van compartir la certesa que la constitució del TAPA és un fet històric en l’àmbit jurídic andorrà, que posiciona el país com a centre neuràlgic amb la creació d’una nova plaça arbitral a Europa. Amb aquesta presentació en societat, s’inicia l’activitat del nou tribunal que promourà l’arbitratge com a sistema de resolució extrajudicial de conflictes civils, mercantils i patrimonials que, a través de la participació d’un òrgan arbitral, resoldrà controvèrsies mitjançant un laude definitiu. 

La funció principal d’aquest tribunal serà administrar arbitratges nacionals i internacionals amb rapidesa, confidencialitat i expertesa. Així doncs, posa a l’abast dels ciutadans tot el seu coneixement i especialització per garantir els millors serveis i solucions òptimes per ambdues parts amb la total neutralitat, independència i imparcialitat. 

El TAPA serà, a partir d’ara, la institució on les empreses andorranes podran resoldre els seus conflictes interns sense haver de passar per un procés judicial, però també, el lloc on es podran adreçar operadors d’arreu del món que busquin solucions al seu conflicte en un país neutral i multicultural. A diferència, d’altres tribunals arbitrals, el TAPA presenta com avantatge competitiu l’opció de poder presentar la documentació per a l’arbitratge en quatre idiomes (català, castellà, francès i anglès), fet que alleugereix significativament el procés per als clients.

Per tal d´impulsar, en un primer moment, l´arbitratge intern a Andorra, s’ha treballat en: la prompta adopció d´un Reglament àgil i modern que té molt en compte les tendències més actuals en matèria d´arbitratge nacional i internacional; en l´adopció d´un barem de costos que s´adapta a les necessitats de les empreses i ciutadans del nostre país; i en la col·laboració molt activa que es pretén impulsar des del TAPA amb el Poder Judicial andorrà. En paraules de Pierre Raoul-Duval “el Consell arbitral del TAPA serà el màxim responsable de garantir la independència i imparcialitat dels àrbitres, de la mateixa manera que vetllarà per la correcta aplicació del Reglament”. Per la seva part, Xavier Sopena, degà del Col·legi d’Advocats, durant la seva intervenció va comentar que “una de les funcions de la nova junta és donar impuls al Tribunal des d’un punt de vista nacional, per agilitzar -via l’arbitratge- tots aquells processos en matèries que siguin competència de la nova institució. Resoldre conflictes de l’àmbit societari i entre particulars, és una alternativa que permetrà amb el temps ajudar a que la justícia tracti altres temes”. 

La posada en funcionament del tribunal representa el naixement d’una nova activitat econòmica que contribuirà a crear dinamisme en l’àmbit jurídic amb un impacte positiu també en d’altres sectors d’activitat ja que generarà un nou tràfic de turisme de negocis de primer nivell. En aquest sentit, Josep Maria Mas, president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis va dir que: “L’arbitratge suposarà grans beneficis pel teixit empresarial d’Andorra perquè la salut de l’empresa també depèn de l’agilitat en que es resolen les controvèrsies que puguin sorgir. Però addicionalment, contribuirà a crear un nou turisme professional que cerqui en Andorra serveis d’arbitratge i alhora, gaudir del país”. 

Amb la dotació d’aquest nou servei Andorra té l’oportunitat de posicionar-se a escala internacional gràcies al reconeixement basat en la professionalitat i la competència arbitral de la nova institució. El cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot, en el discurs de clausura ha qualificat el Tribunal d’Arbitratge i la mediació com a “dos mecanismes per la resolució de conflictes per la via extrajudicial que no tinc cap mena de dubte que també contribuiran a descongestionar la Batllia, en uns moments en què les conseqüències de la crisi econòmica i social que segueix a la sanitària poden provocar un augment de les demandes judicials. Per tant, han de ser mecanismes perfectament compatibles amb la justícia tradicional”. 

Amb aquestes paraules es posa de manifest la importància d’aquest moment en la història jurídica d’Andorra i la voluntat de les autoritats andorranes de legislar i creure en la potencialitat de l’arbitratge com una de les eines més eficaces i eficients en el món dels negocis, que de ben segur, contribuirà a l’estabilitat i bona marxa empresarial d’Andorra. Amb el TAPA es posa en valor la neutralitat històrica d’Andorra, que recull en els seus fonaments l’essència del que significa el model de l’arbitratge, ja que va néixer gràcies a dos laudes arbitrals dictats el 1278 i el 1288, els Pariatges, que han marcat un model polític únic caracteritzat per la neutralitat al llarg dels segles. Aquest posicionament neutral també queda reflectit en el caràcter andorrà, sempre caracteritzat per ser conciliador i de consens, amb un ADN arrelat en la cultura del diàleg, de les negociacions i dels modes alternatius de mediació i resolució de conflictes. Tal com ha dit Pierre Raoul-Duval a l’acte d’inauguració “Estigueu segurs que el TAPA vetllarà escrupolosament pel respecte d’aquest ADN històric andorrà i per la integritat de processos de reglament de litigis, en un clima de confiança i serenitat”. 

Històric de l’arbitratge a Andorra 

L’aprovació de la llei 47/2014 va proporcionar al Principat la legislació específica per poder fer arbitratge tant a nivell nacional com internacional. Però no va ser fins el 2018 quan es va crear el TAPA amb la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) i el Col·legi Oficial d’Advocats d’Andorra (CADA), com a impulsors i fundadors del projecte.

Els Estatuts aprovats pels dos membres fundadors, defineixen el TAPA com una institució arbitral de constitució legal amb personalitat jurídica pròpia, autonomia patrimonial i financera, que té plena independència dels poders públics i, en concret, de l’Administració general i dels organismes que la componen, i queda sotmès a l’ordenament jurídic privat.

El TAPA incorpora, a més un reglament d’arbitratge, que és àgil i modern tot oferint a les parts una gran llibertat a l’hora d’escollir diferents alternatives procedimentals, responent de manera òptima a les necessitats dels operadors del món econòmic actual.

Té com a objectiu fomentar l’arbitratge com a mecanisme alternatiu a la resolució de conflictes i les seves funcions seran: 

  • Administrar els arbitratges, nacionals i internacionals
  • Mantenir la infraestructura necessària per prestar el servei d’administració dels arbitratges nacionals i internacionals 
  • Promocionar activament el TAPA en els fòrums internacionals 
  • Regular el procediment d’arbitratge i de determinació dels àrbitres 
  • Coordinar-se amb tots els poders públics per tal d’assegurar la implantació de l’arbitratge a Andorra

Les matèries susceptibles d’arbitratge són totes aquelles que es coneixen al món del dret com a “dispositives”, és a dir, que poden ser lliurement sotmeses per les parts a la decisió d´uns àrbitres. Aquesta possibilitat obre, per tant, un ventall molt gran no solament per a tots aquells ciutadans o empreses estrangeres que decideixin sotmetre la resolució dels seus litigis al TAPA, sinó també per a tots els ciutadans o empreses d´Andorra que desitgin trobar una solució ràpida i eficaç per als seus litigis, donat que la immensa majoria dels conflictes civils i mercantils són de caire dispositiu, com ara els litigis en matèria d´arrendaments urbans i rústics; de transport i logística; de comerç internacional; de construcció i dret immobiliari, en general; de contractació mercantil; de distribució (agència o franquícia, entre d´altres); de dret bancari; de responsabilitat civil i productes defectuosos; d´assegurances; de dret patrimonial de família; de dret societari d´energia, de plantes industrials i enginyeria; de prestació de serveis; de propietat horitzontal; de propietat industrial i dret de la competència; de propietat intel·lectual i drets de la de imatge; successions i donacions; de noves tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC’s) o de telecomunicacions; entre tants d’altres que podríem seguir enumerant.

Esdevenen òrgans del TAPA el Ple i la Secretaria General. El Ple el componen un mínim de set membres amb dret de vot. Tres membres són nomenats per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS), i tres membres més són nomenats pel Col·legi Oficial d´Advocats d´Andorra (CADA). Un cop nomenats, els sis membres nomenen un setè membre, que exerceix les funcions de president. Els càrrecs electes, així com tot el seu personal, tenen el deure de confidencialitat per raó del càrrec o de la funció que exerceixen.La designació d’àrbitres correspon al TAPA mitjançant el Consell Arbitral, en defecte d´elecció per part de les parts interessades. Com a requisits es contempla que l´àrbitre ha d´actuar en tot moment amb total independència de la part que l´ha escollit i complir escrupolosament el Reglament del TAPA mentre duri l´arbitratge. 

El Consell Arbitral és l’òrgan consultiu que presta assistència al Ple i al secretari general del TAPA. Està integrat per cinc membres: un membre designat per cadascun dels socis fundadors del TAPA; un membre independent dels fundadors i amb experiència reconeguda en matèria arbitral, que designa el Ple; el president, i el secretari general.Actualment, Pierre Raoul-Duval, és el president per un mandat de quatre anys i Juan Pablo Correa és el secretari general.  

Relacionado