Categoría

Publicado

Poble Andorrà

Compatir

Neix el Tribunal d’Arbitratge que aspira a resoldre conflictes internacionals

La Cambra i el Col·legi d’Advocats creen l’organisme que pot fer de mitjancer en els conflictes interns, però que vol ser un referent en arbitratges on estiguin implicades empreses de diferents països

El Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra (TAPA) s’ha constituït com la institució arbitral encarregada de fonamentar l’arbitratge com a mecanisme alternatiu de resolució de conflictes i que administrarà els arbitratges, nacionals o internacionals, amb seu al Principat d’Andorra. Els impulsors i fundadors del projecte són la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis i el Col·legi d’Advocats d’Andorra que són membres de ple dret. El domicili del TAPA és la seu de la Cambra.

Aquest matí, s’ha formalitzat via notarial la creació del TAPA i s’han escollit els càrrecs de presidència i secretaria general. Dos referents en el món jurídic internacional i concretament ,en l’àmbit de l’arbitratge ostentaran els càrrecs. L’actual conseller de CUATRECASAS, Pierre Raoul-Duval, serà el primer president del TAPA i Juan Pablo Correa, soci fundador de LA GUARD, el secretari general.

El president és designat per períodes de quatre anys i pot ser reelegit. El secretari general és l’encarregat de fer, per delegació del Consell Arbitral, el seguiment dels procediments arbitrals encomanats al TAPA. El fet que Andorra es doti d’un Tribunal d’Arbitral posa de manifest la voluntat de les autoritats andorranes de legislar i creure en la potencialitat de l’arbitratge com una de les eines més eficaces i eficients per a la resolució de conflictes. Andorra es constitueix com una nova plaça arbitral que pot esdevenir un centre neuràlgic de l’arbitratge internacional per la seva neutralitat històrica, situació geogràfica, tradició comercial i solidesa del sector financer i voluntat política d’obertura econòmica i convergència dels estàndards europeus.

Principis

Els Estatuts del TAPA,incorporen valors fonamentals per estructurar aquest nou servei d’arbitratge des d’Andorra: neutralitat, independència, imparcialitat i també, qualitat i internacionalitat. La voluntat és arribar a comptar amb els millors especialistes per ser una institució de referència.
Els Estatuts aprovats pels dos membres fundadors, defineixen el TAPA com una institució arbitral de constitució legal amb personalitat jurídica pròpia, autonomia patrimonial i financera, que té plena independència dels poders públics i, en concret, de l’Administració general i dels organismes que la componen, i queda sotmès a l’ordenament jurídic privat.Té com a objectiu fomentar l’arbitratge com a mecanisme alternatiu a la resolució de conflictes i les seves funcions seran:

  • Administrar els arbitratges, nacionals i internacionals
  • Mantenir la infraestructura necessària per prestar el servei d’administració dels arbitratges nacionals i internacionals
  • Promocionar activament el TAPA en els fòrums internacionals
  • Regular el procediment d’arbitratge i de determinació dels àrbitres
  • Coordinar-se amb tots els poders públics per tal d’assegurar la implantació de l’arbitratge a Andorra

Les matèries susceptibles d’arbitratge són totes aquelles que es coneixen al món del dret com a “dispositives”, és a dir, que poden ser lliurement sotmeses per les parts a la decisió d’uns àrbitres. Aquesta possibilitat obre, per tant, un ventall molt gran no solament per a tots aquells ciutadans o empreses estrangeres que decideixin sotmetre la resolució dels seus litigis al TAPA, sinó també per a tots els ciutadans o empreses d’Andorra que desitgin trobar una solució ràpida i eficaç per als seus litigis.

El Ple el componen un mínim de set membres amb dret de vot. Tres membres són nomenats per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS), i tres membres més són nomenats pel Col·legi Oficial d’Advocats d ‘Andorra (CADA). Un cop nomenats, els sis membres nomenen un setè membre, que exerceix les funcions de president.

Relacionado