Categoría

Publicado

Compatir

QUÈ ÉS I PER A QUÈ SERVEIX L ́ARBITRATGE?

Tribunal_Arbitratge_logos

Des que es va crear el Tribunal d ́Arbitratge del Principat d ́Andorra (TAPA), s ́ha sentit molt a parlar de l ́arbitratge al nostre país.

Però en què consisteix exactament l ́arbitratge?

En primer lloc, s ́ha de subratllar que l ́arbitratge és, de ben segur, una de les formes de resolució de conflictes més antigues del món. Consisteix, simplement, en el fet que una tercera persona (l ́àrbitre) dirimeix un conflicte entre dues parts de forma definitiva entre elles, en primera i única instància (sense possibilitat, per tant, de recórrer a una segona instància contra el criteri de l ́àrbitre).

La immensa majoria de constitucions de països avançats del món permeten que al costat de la jurisdicció estatal hi convisquin institucions arbitrals que estiguin en disposició de dur a terme la mateixa tasca que els jutges, és a dir, que dictin unes sentències (anomenades laudes) que produeixen, per aquest motiu, els mateixos efectes que les pronunciades per la jurisdicció ordinària.

Aquest és el cas del TAPA, el qual, mitjançant els àrbitres escollits per les parts o nomenats pel mateix TAPA si no hi ha acord entre les parts, pot resoldre conflictes exactament igual que un tribunal estatal.

Per a quina tipologia de conflictes serveix l ́arbitratge?

L ́arbitratge serveix per resoldre tot tipus de conflictes de caràcter civil i mercantil: des d ́un conflicte societari, passant per un problema de defectes constructius, de competència deslleial de distribució comercial o de dret successori, entre tants altres que es podrien posar com a exemple. Només queden excloses de l ́arbitratge les matèries que es consideren de dret no dispositiu, com ara els divorcis o els procediments d ́incapacitació, ja que en aquests casos normalment es considera preceptiva la intervenció del ministeri públic.

Quan té sentit acudir a l ́arbitratge per dirimir un conflicte?

En principi, té sentit acudir a l ́arbitratge per dirimir un conflicte quan la importància i la tipologia del conflicte ho requereix:

  1. (i)  Des d ́un punt de vista quantitatiu, quan la importància dels interessos en joc fa que sigui recomanable la intervenció d ́un professional amb experiència i que estigui especialitzat en la matèria que se li demana de resoldre;
  2. (ii)  Des d ́un punt de vista qualitatiu, quan el caràcter sensible de la matèria ho requereix per motius diversos, com ara una impugnació d ́acords socials, en què la rapidesa en la resolució del conflicte pot ser clau per a la bona marxa d ́una societat de capital, per exemple.

Finalment, l ́arbitratge està especialment indicat per resoldre els conflictes en què les parts desitgen mantenir la màxima confidencialitat, atès que els laudes arbitrals no es publiquen i els àrbitres i els advocats que hi participen estan subjectes al deure de secret professional.

Qui escull l ́àrbitre o els àrbitres ?

La Llei andorrana d ́arbitratge estableix que les parts són lliures d ́escollir l ́àrbitre o els àrbitres que desitgin per dirimir el seu conflicte. Si no es posen d ́acord, és el Consell Arbitral (un òrgan independent regulat als Estatuts del TAPA) qui escull l’àrbitre o els àrbitres més apropiats per resoldre el cas entre els professionals amb experiència (que poden ser juristes o no, en funció de la tipologia del conflicte) que reuneixin les millors qualitats per ser àrbitre i, sobretot, que no tinguin cap conflicte d ́interès, ja que han de ser imparcials i independents en tot moment. Per aquest motiu, el TAPA no disposa de llistes tancades d ́àrbitres i es compromet a cercar on calgui l ́àrbitre o els àrbitres més apropiats per jutjar cada cas.

Quin procediment segueix l ́arbitratge?

El procediment arbitral és senzill i flexible, es regula al Reglament del TAPA i està disponible a la seva pàgina web (www.tapa.ad).

Quant dura, de mitjana, un procediment arbitral?

Un procediment arbitral dura, de mitjana, entre sis mesos i un any, però pot durar fins a dos anys o encara més en arbitratges molt complexos, que normalment són internacionals i en què els interessos en joc són de gran magnitud.

Quin cost té l ́arbitratge ?

A la pàgina web del TAPA hi ha un apartat sobre el cost del procediment amb una calculadora per avaluar el cost de l ́arbitratge en funció de la quantia del litigi o del nombre d ́àrbitres que conformin el Tribunal arbitral.

Què puc fer per sotmetre ́m al TAPA?

Per sotmetre ́s al TAPA senzillament s ́ha de copiar el model de clàusula arbitral que hi ha a la pàgina web (www.tapa.ad), i decidir a quin dret ens volem sotmetre (si al dret andorrà o a un altre), la seu de l ́arbitratge (una ciutat d ́Andorra o d ́un altre país del món), l ́idioma de l ́arbitratge o el nombre d ́àrbitres, i incloure-la en un contracte.

Però també ens podem sotmetre al TAPA signant amb l ́altra part un document (que rep el nom de “compromís” i que podem consultar igualment a la pàgina web del TAPA), mitjançant el qual podem decidir que un litigi en curs que tenim davant la Batllia serà resolt a partir d ́aquell moment mitjançant l ́arbitratge.

Per a més informació, poden adreçar-se al secretari general del TAPA a l ́adreça de correu electrònic juanpablo.correa@tapa.ad.

Relacionado